Condicions i bases del sorteig

Sou a: Inici / CA / Condicions i bases del sorteig
El Patronat Municipal de Turisme de Salou, amb domicili social al Passeig Jaume I, 4 de Salou és el promotor del següent concurs i sorteig.

I. OBJECTE DEL CONCURS

Patronat Municipal de Turisme de Salou,(d'ara endavant també, el “Organitzador” o “VISIT SALOU”), amb NIF P-9318501-E i domicili social en el passeig Jaume I, 4, 43840 Salou (Tarragona). Telèfon de contacte +34 977 350 102 i adreça de correu electrònic pmtsalou@salou.cat ha decidit posar en marxa el Concurs PortAventura World (d'ara endavant, el CONCURS) a fi de promocionar el turisme en la localitat de Salou.

II. ÀMBIT TERRITORIAL I TEMPORAL DEL CONCURS

Àmbit Territorial

2.1. El CONCURS es desenvoluparà en l'àmbit mundial.

Àmbit Temporal

2.2. El CONCURS s'iniciarà a les 9 hores del 1 d'abril de 2024 i finalitzarà a les 08:59 hores del 4 d'abril de 2024.

III. REQUISITS PER A PARTICIPAR EN EL CONCURS

3.1. La participació en el present CONCURS és de caràcter gratuït, dirigit a residents de tot el món i majors de 16 anys.

3.2. En particular, VISIT SALOU es reserva el dret a desqualificar a qualsevol participant que violi qualsevol de les disposicions contingudes en el present document. Així mateix, VISIT SALOU també es reserva el dret a verificar per qualsevol procediment que estimi apropiat que el guanyador compleix amb tots els requisits d'aquest document i que les dades que proporcioni a VISIT SALOU són exactes i veraces. Entre altres qüestions, VISIT SALOU podrà demanar documentació als participants perquè acreditin el compliment dels requisits de participació. La no aportació d'aquesta documentació podrà donar lloc a la desqualificació del participant requerit.

3.3. Queden exclosos d'aquest CONCURS els propietaris i empleats de VISIT SALOU, així com els seus respectius familiars, ascendents, descendents, cònjuges o parelles de fet. Així mateix, l'organitzador es reserva el dret a evitar que sobre aquest CONCURS s'estableixin sistemes d'especulació o de negocis, i en aquest cas podrà exercir aquelles accions legals que estimi oportunes.

3.4. VISIT SALOU descartarà aquelles participacions que siguin abusives o fraudulentes.

IV. MECÀNICA DEL CONCURS

 Per a participar, hauran de respectar-se els següents requisits:

- Seguir els comptes d'Instagram de @visitsalou @portaventuraworld

- Donar like a la publicació referent al concurs.

- Etiquetar a comentaris a un compte real.

- El guanyador s'anunciarà per històries d'Instagram i en el mateix post de l'anunci del concurs el 4 d'abril.

4.1. D'entre tots els participants que compleixin amb els requisits esmentats anteriorment, VISIT SALOU, mitjançant un jurat intern determinarà 1 guanyador.

4.2. El premi serà el següent:

2 entrades a PortAventura Park.

El guanyador haurà de respectar el reglament. Si aquest no respongués als criteris del present reglament, no se li atribuirà el premi. Els participants autoritzen totes les comprovacions relatives a la seva identitat, la seva edat, els seus senyals postals o la lleialtat i la sinceritat de la seva participació. Tota declaració, indicació d'identitat o adreça falsa implicarà l'eliminació immediata del participant i, si escau, el reemborsament del premi ja assignat.

V. COMUNICACIÓ DEL PREMI

5.1 VISIT SALOU indicarà en la fotografia del CONCURS el nom dels usuaris guanyadors i a través de Instagram.

5.2 La comunicació es farà el dia 4 d'abril de 2024 a través del perfil de Instagram.

5.3 Una vegada efectuada l'anterior comunicació, el guanyador haurà d'enviar un missatge privat intel·ligible a @visitsalou, en un termini de 5 dies, per a acceptar el premi i comunicar les seves dades personals.

5.4 Si transcorregut aquest termini de 5 dies no es rebés resposta per part del guanyador, s'entendrà que renuncia al premi i es procedirà a contactar amb els guanyadors suplents.

5.5 En qualsevol cas, si esgotades les suplències o per qualsevol altra raó no es trobessin guanyadors, el premi quedarà desert.

5.8 El lliurament del premi al guanyador es realitzarà en el termini màxim de 30 dies des de la data d'acceptació per part del guanyador. No obstant això, si efectuats els intents de lliurament del premi al guanyador, aquest lliurament no s'arriba a realitzar per causes imputables al guanyador, aquest perdrà tot dret a rebre el premi, així com a exercitar qualsevol reclamació relacionada. Sense perjudici que altres possibles causes de falta de lliurament siguin considerades imputables al guanyador. Es consideraran causes imputables: haver proporcionat a VISIT SALOU unes dades de contacte erronis, així com el no recollir el premi havent-se deixat avís en el domicili proporcionat per aquest, dins del termini estipulat en aquest avís.

5.9 L'Organitzador podrà publicar en línia i off-line el nom del guanyador, el vídeo amb el qual ha participat, així com el premi obtingut, sense que això els confereixi cap dret diferent del lliurament del premi.

5.10 En cap cas s'acceptaran ni es gestionaran cessions del premi a tercers ni tindran els guanyadors el dret a rebre el seu valor en metàl·lic.

VI. DISPOSICIONS GENERALS I LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

6.1 VISIT SALOU es reserva el dret a variar algun dels premis i/o característiques dels mateixos si fos necessari, per exemple, per problemes en el subministrament, etc.

6.2 VISIT SALOU no es fa responsable de les despeses de transport del guanyador fins a la localitat de Salou. Les despeses seran a càrrec del guanyador del CONCURS.

6.3 No es permet el canvi de cap dels regals pel seu valor econòmic.

6.4 Encara que VISIT SALOU farà tot el possible per evitar el subministrament de dades o documents incorrectes o falsos per part dels participants, VISIT SALOU no es farà responsable de la veracitat de les dades o documents que aquests facilitin. Per consegüent, si les dades o documents facilitats no fossin correctes o tinguessin errors, VISIT SALOU no es farà responsable de no poder contactar amb els possibles guanyadors per a comunicar-los el resultat, de no poder gestionar amb ells el lliurament del premi i de totes les incidències que poguessin derivar-se de la incorrecció o falsedat de les dades o documents subministrats.

6.5 El termini màxim establert per a qualsevol mena de reclamació referida i/o relacionada amb el CONCURS s'extingeix al (1) mes des de la finalització d'aquest. Després de finalitzar aquest termini, es perdrà tot dret de reclamació.

6.6 El present CONCURS no està patrocinat, avalat, administrat, ni associat de cap manera a Instagram. En aquest sentit, els participants exoneren a Instagram de tota responsabilitat derivada de la seva participació en el CONCURS.

6.7. VISIT SALOU es reserva el dret a utilitzar qualsevol dels vídeos presentats al concurs per promocionar la localitat de Salou a xarxes socials i web.
VII. ACCEPTACIÓ I DIPÒSIT DE LES BASES
7.1 La participació en el present CONCURS suposa l'acceptació íntegra de les presents bases. L'Organitzador es reserva el dret a variar aquestes bases si així ho exigissin les circumstàncies i dirimir quants dubtes poguessin sorgir en el no previst en aquestes.

7.2 Les bases estaran a la disposició de tots els participants del CONCURS de manera gratuïta, en https://www.visitsalou.eu/.

7.3 L'Organitzador es reserva també el dret a anul·lar, prorrogar, retallar o modificar el CONCURS si les circumstàncies l'obliguen, sense haver de justificar la decisió i sense que se li pugui reclamar cap mena de responsabilitat a conseqüència d'això, sempre de manera que no perjudiquin els drets adquirits pels quals participen.

VIII. ELEMENTS DE PUBLICITAT

8.1 El CONCURS serà comunicat a través de les Xarxes Socials oficials de CONCURS: Instagram

IX. PROTECCIÓ DE DADES

9.1. Les dades personals subministrades per a participar en el CONCURS estan destinats a favor del Patronat de Turisme de Salou, amb NIF P-9318501-E i domicili social en el passeig Jaume I, 4, 43840 Salou (Tarragona). Telèfon de contacte +34 977 350 102 i adreça de correu electrònic pmtsalou@salou.cat.

9.2. Les seves dades s'usaran per part de VIST SALOU per a gestionar la seva participació en el Sorteig i per a la validació en cas de ser nomenat guanyador.

9.3. Per a obtenir més informació sobre com VISIT SALOU recopila, usa o divulga les seves dades personals, per a exercir els seus drets d'accés, rectificació i eliminació, revisar les seves opcions de màrqueting o organitzar el destí post mortem de les seves dades personals i conèixer els seus altres drets, si us plau llegeixi la nostra Política de Privacitat i Cookies.

X. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

10. El guanyador autoritza expressament l'ús per part del VISIT SALOU de qualsevol declaració efectuada sobre el CONCURS i sobre el Premi tant en la pàgina web com en les xarxes socials de VISIT SALOU.

XI. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

11.1 Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina web estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.